Online testlar

VI-sinf uchun  Fizika fanidan  test 1-ballik me'zonda baholanadi. 1-15 ballga (yomon) 16-22 ballga (yaxshi) 23-25 ballga (a'lo)
1. Jism o’z hаrакаti dаvоmidа chizgаn chizig’i . . . . . dеyilаdi
2. Quvvatni formulasi va birligini ko’rsating.
3. Atmosfera bosimini o’lchaydigan asbobning nomini ko’rsating.
4. Qattiq jism…………..
5. Kuch momentini hisoblash formulasini ko’rsating
6. Broun harakat deb qanday harakatga aytiladi?
7. Mehanik harakat…………………….
8. Ishni hisoblash formulasi va birligini ko’rsating.
9. Zichlikni hisoblash formulasini ko’rsating.
10. Bоsib o’tilgаn yo’l dеb . . . . . . . aytiladi.
11. Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarracha …………deyiladi.
12. Gidravlik press kichik porshenning yuzi 10 sm3, katta porshenning yuzi 100 sm3 bo’lsa,bunday press kuchdan necha marta yutuq beradi ?
13. Bir jismning ikkinchi jismga ta’siri tufayli tezligi yoki shakli o’zgarishiga sabab bo’ladigan kattalikni . . . . . . deb ataladi.
14. Zichlikni birligini ko’rsating
15. Massa birligini ko’rsating.
16. ”Shayinli tarozu yordamida jism massasini o’lchash” labaratoriya ishini bajarish uchun kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating.
17. Diffuziya hodisasi qanday hodisa?
18. Kater daryo oqimiga qarshi suzmoqda.Agar katerning suvga nisbatan tezligi 4 m/sek, daryo oqimining tezligi 3 m/sek bo’lsa, katerning qirg’oqqa nisbatan tezligini toping.
19. Poezd birinchi 40 km.ni 80 km/soat bilan, keyingi 50 km.ni 100 km/soatda bosib o’tdi.Poezdning butun yo’l davomida o’rtacha tezligini toping.
20. Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka . . . . . . . deyiladi.
21. Tеzliк birligini кo’rsаting.
22. Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga . . . . . . deyiladi
23. ”Dinamometr yordamida kuchlarni o’lchash” labaratoriya ishiga kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating..
24. Velosipedchi tekis xarakat qilib, 20 m masofani 2 sekundda o’tdi.U xuddi shu tezlik bilan 10 sek.da qancha yo’l bosib o’tadi.
25. Suyuqlik va gaz o’ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga o’zgarishsiz uzatadi.(Bu qonunni kim topgan)