Online testlar

VI-sinf uchun  Fizika fanidan  test 1-ballik me'zonda baholanadi. 1-15 ballga (yomon) 16-22 ballga (yaxshi) 23-25 ballga (a'lo)
1. Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka . . . . . . . deyiladi.
2. Jism o’z hаrакаti dаvоmidа chizgаn chizig’i . . . . . dеyilаdi
3. Atmosfera bosimini o’lchaydigan asbobning nomini ko’rsating.
4. Kuch momentini hisoblash formulasini ko’rsating
5. ”Dinamometr yordamida kuchlarni o’lchash” labaratoriya ishiga kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating..
6. Bir jismning ikkinchi jismga ta’siri tufayli tezligi yoki shakli o’zgarishiga sabab bo’ladigan kattalikni . . . . . . deb ataladi.
7. Quvvatni formulasi va birligini ko’rsating.
8. Poezd birinchi 40 km.ni 80 km/soat bilan, keyingi 50 km.ni 100 km/soatda bosib o’tdi.Poezdning butun yo’l davomida o’rtacha tezligini toping.
9. Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarracha …………deyiladi.
10. Zichlikni birligini ko’rsating
11. Velosipedchi tekis xarakat qilib, 20 m masofani 2 sekundda o’tdi.U xuddi shu tezlik bilan 10 sek.da qancha yo’l bosib o’tadi.
12. Mehanik harakat…………………….
13. Massa birligini ko’rsating.
14. ”Shayinli tarozu yordamida jism massasini o’lchash” labaratoriya ishini bajarish uchun kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating.
15. Gidravlik press kichik porshenning yuzi 10 sm3, katta porshenning yuzi 100 sm3 bo’lsa,bunday press kuchdan necha marta yutuq beradi ?
16. Suyuqlik va gaz o’ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga o’zgarishsiz uzatadi.(Bu qonunni kim topgan)
17. Ishni hisoblash formulasi va birligini ko’rsating.
18. Kater daryo oqimiga qarshi suzmoqda.Agar katerning suvga nisbatan tezligi 4 m/sek, daryo oqimining tezligi 3 m/sek bo’lsa, katerning qirg’oqqa nisbatan tezligini toping.
19. Broun harakat deb qanday harakatga aytiladi?
20. Zichlikni hisoblash formulasini ko’rsating.
21. Tеzliк birligini кo’rsаting.
22. Qattiq jism…………..
23. Diffuziya hodisasi qanday hodisa?
24. Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga . . . . . . deyiladi
25. Bоsib o’tilgаn yo’l dеb . . . . . . . aytiladi.