Online testlar

VI-sinf uchun  Fizika fanidan  test 1-ballik me'zonda baholanadi. 1-15 ballga (yomon) 16-22 ballga (yaxshi) 23-25 ballga (a'lo)
1. Atmosfera bosimini o’lchaydigan asbobning nomini ko’rsating.
2. Qattiq jism…………..
3. Poezd birinchi 40 km.ni 80 km/soat bilan, keyingi 50 km.ni 100 km/soatda bosib o’tdi.Poezdning butun yo’l davomida o’rtacha tezligini toping.
4. Broun harakat deb qanday harakatga aytiladi?
5. Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga . . . . . . deyiladi
6. Zichlikni hisoblash formulasini ko’rsating.
7. ”Shayinli tarozu yordamida jism massasini o’lchash” labaratoriya ishini bajarish uchun kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating.
8. Diffuziya hodisasi qanday hodisa?
9. Zichlikni birligini ko’rsating
10. Bir jismning ikkinchi jismga ta’siri tufayli tezligi yoki shakli o’zgarishiga sabab bo’ladigan kattalikni . . . . . . deb ataladi.
11. ”Dinamometr yordamida kuchlarni o’lchash” labaratoriya ishiga kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating..
12. Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarracha …………deyiladi.
13. Velosipedchi tekis xarakat qilib, 20 m masofani 2 sekundda o’tdi.U xuddi shu tezlik bilan 10 sek.da qancha yo’l bosib o’tadi.
14. Massa birligini ko’rsating.
15. Jism o’z hаrакаti dаvоmidа chizgаn chizig’i . . . . . dеyilаdi
16. Suyuqlik va gaz o’ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga o’zgarishsiz uzatadi.(Bu qonunni kim topgan)
17. Quvvatni formulasi va birligini ko’rsating.
18. Ishni hisoblash formulasi va birligini ko’rsating.
19. Kuch momentini hisoblash formulasini ko’rsating
20. Kater daryo oqimiga qarshi suzmoqda.Agar katerning suvga nisbatan tezligi 4 m/sek, daryo oqimining tezligi 3 m/sek bo’lsa, katerning qirg’oqqa nisbatan tezligini toping.
21. Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka . . . . . . . deyiladi.
22. Gidravlik press kichik porshenning yuzi 10 sm3, katta porshenning yuzi 100 sm3 bo’lsa,bunday press kuchdan necha marta yutuq beradi ?
23. Tеzliк birligini кo’rsаting.
24. Mehanik harakat…………………….
25. Bоsib o’tilgаn yo’l dеb . . . . . . . aytiladi.