Online testlar

VI-sinf uchun  Fizika fanidan  test 1-ballik me'zonda baholanadi. 1-15 ballga (yomon) 16-22 ballga (yaxshi) 23-25 ballga (a'lo)
1. Tеzliк birligini кo’rsаting.
2. Velosipedchi tekis xarakat qilib, 20 m masofani 2 sekundda o’tdi.U xuddi shu tezlik bilan 10 sek.da qancha yo’l bosib o’tadi.
3. Poezd birinchi 40 km.ni 80 km/soat bilan, keyingi 50 km.ni 100 km/soatda bosib o’tdi.Poezdning butun yo’l davomida o’rtacha tezligini toping.
4. Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarracha …………deyiladi.
5. Massa birligini ko’rsating.
6. Bir jismning ikkinchi jismga ta’siri tufayli tezligi yoki shakli o’zgarishiga sabab bo’ladigan kattalikni . . . . . . deb ataladi.
7. Jism o’z hаrакаti dаvоmidа chizgаn chizig’i . . . . . dеyilаdi
8. Zichlikni birligini ko’rsating
9. Atmosfera bosimini o’lchaydigan asbobning nomini ko’rsating.
10. Ishni hisoblash formulasi va birligini ko’rsating.
11. Gidravlik press kichik porshenning yuzi 10 sm3, katta porshenning yuzi 100 sm3 bo’lsa,bunday press kuchdan necha marta yutuq beradi ?
12. Diffuziya hodisasi qanday hodisa?
13. Suyuqlik va gaz o’ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga o’zgarishsiz uzatadi.(Bu qonunni kim topgan)
14. Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga . . . . . . deyiladi
15. Mehanik harakat…………………….
16. Zichlikni hisoblash formulasini ko’rsating.
17. Quvvatni formulasi va birligini ko’rsating.
18. ”Shayinli tarozu yordamida jism massasini o’lchash” labaratoriya ishini bajarish uchun kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating.
19. Kuch momentini hisoblash formulasini ko’rsating
20. Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka . . . . . . . deyiladi.
21. ”Dinamometr yordamida kuchlarni o’lchash” labaratoriya ishiga kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating..
22. Kater daryo oqimiga qarshi suzmoqda.Agar katerning suvga nisbatan tezligi 4 m/sek, daryo oqimining tezligi 3 m/sek bo’lsa, katerning qirg’oqqa nisbatan tezligini toping.
23. Qattiq jism…………..
24. Broun harakat deb qanday harakatga aytiladi?
25. Bоsib o’tilgаn yo’l dеb . . . . . . . aytiladi.