Online testlar

VI-sinf uchun  Fizika fanidan  test 1-ballik me'zonda baholanadi. 1-15 ballga (yomon) 16-22 ballga (yaxshi) 23-25 ballga (a'lo)
1. Suyuqlik va gaz o’ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga o’zgarishsiz uzatadi.(Bu qonunni kim topgan)
2. Diffuziya hodisasi qanday hodisa?
3. Qattiq jism…………..
4. ”Shayinli tarozu yordamida jism massasini o’lchash” labaratoriya ishini bajarish uchun kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating.
5. Zichlikni hisoblash formulasini ko’rsating.
6. Kater daryo oqimiga qarshi suzmoqda.Agar katerning suvga nisbatan tezligi 4 m/sek, daryo oqimining tezligi 3 m/sek bo’lsa, katerning qirg’oqqa nisbatan tezligini toping.
7. Kuch momentini hisoblash formulasini ko’rsating
8. Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarracha …………deyiladi.
9. ”Dinamometr yordamida kuchlarni o’lchash” labaratoriya ishiga kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating..
10. Broun harakat deb qanday harakatga aytiladi?
11. Massa birligini ko’rsating.
12. Ishni hisoblash formulasi va birligini ko’rsating.
13. Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga . . . . . . deyiladi
14. Bоsib o’tilgаn yo’l dеb . . . . . . . aytiladi.
15. Velosipedchi tekis xarakat qilib, 20 m masofani 2 sekundda o’tdi.U xuddi shu tezlik bilan 10 sek.da qancha yo’l bosib o’tadi.
16. Atmosfera bosimini o’lchaydigan asbobning nomini ko’rsating.
17. Quvvatni formulasi va birligini ko’rsating.
18. Mehanik harakat…………………….
19. Bir jismning ikkinchi jismga ta’siri tufayli tezligi yoki shakli o’zgarishiga sabab bo’ladigan kattalikni . . . . . . deb ataladi.
20. Poezd birinchi 40 km.ni 80 km/soat bilan, keyingi 50 km.ni 100 km/soatda bosib o’tdi.Poezdning butun yo’l davomida o’rtacha tezligini toping.
21. Jism o’z hаrакаti dаvоmidа chizgаn chizig’i . . . . . dеyilаdi
22. Zichlikni birligini ko’rsating
23. Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka . . . . . . . deyiladi.
24. Gidravlik press kichik porshenning yuzi 10 sm3, katta porshenning yuzi 100 sm3 bo’lsa,bunday press kuchdan necha marta yutuq beradi ?
25. Tеzliк birligini кo’rsаting.